LP ‘Informal Retail’ (Zolder)

de multiculturele markt op de voormalige mijnsite Zolder

‘Informal retail’ is een vorm van retail die tijdens Covid in Zuid-Afrika een enorme stijging kende. Het betreft retail waarbij mensen via een standplaats/kraam hun spullen ‘informeel’ gaan verkopen. In Kaapstad is het zo dat deze vorm van retail gedoogd wordt en dat er zelfs specifieke locaties voor geselecteerd worden, o.a. in de omgeving rond het ‘nieuwe’ station. Informal retail zal in academiejaar 22-23 het thema vormen van een parallelle ontwerpstudio tussen de opleidingen interieur aan de UHasselt fac ARK (BE) en CPUT (ZA). Als voorafname op deze parallelle ontwerpstudio wil het live project de potenties van informal retail onderzoeken als gemeenschapsvormende activiteit in Belgische context.
De tweewekelijkse multiculturele markt op de voormalige mijnsite van Zolder, is enerzijds een fenomeen op zich en trekt een publiek van ver buiten de gemeentegrenzen. Anderzijds is het vandaag nog één van de weinige linken tussen de mijnsite en de lokale gemeenschappen van verschillende origine in het residentiële weefsel – de cité’s- rond de mijn-site. De mijnsite heeft verder heel weinig betekenis in de lokale gemeenschap. Het live project onderzoekt of ‘informal retail’ een middel is om de lokale ruimtelijke en sociale verbanden met de voormalige mijnsite te versterken.

LP ‘Plan je wijk’ (Zwijnaarde – Gent)

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building werkt samen met Maat Ontwerpers aan de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk in opdracht van de stad Gent. Een wijkstructuurschets is een ruimtelijk raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte, middellange en lange termijn. Dit ruimtelijk raamwerk is opgebouwd uit 5 ruimtelijke concepten. 

Tijdens het live project gaan we inzoomen op één ruimtelijk concept, de parkstrip.

Locatie woonzorgcentrum Zonnebloem

Er loopt vandaag al een trage weg langs de achterzijde van woningen en het woonzorgcentrum Zonnebloem dat de verbinding maakt tussen de parking van de sporthal en het woonzorgcentrum. Een deel van de afscheiding van het woonzorgcentrum is ook al weggenomen waardoor er een aftakking is ontstaan van de trage weg. Recent werd de afsluiting hier weer gedicht omdat er werken aan de andere zijde van het woonzorgcentrum bezig zijn en er dus geen veilige doorgang meer mogelijk is. Het is niet uitgesloten dat na het uitvoeren van de werken de afsluiting opnieuw wordt geopend. 

De studenten onderzoeken wat deze ruimte kan opleveren als de volledige afscheiding wordt weggehaald en welke nieuwe verbindingen er tot stand kunnen komen. 

Hoe kan de ruimte van een trage verbinding transformeren tot een ontmoetingsruimte? Wat betekent zo een pocket park of ontmoetingsruimte in de parkstrip? Voor wie is deze ontmoetingsruimte? Hoe worden de verschillende belangen voor een ontmoetingsruimte op elkaar afgestemd?

Locatie buurtpark Hekers

In de omgeving van het buurtpark Hekers komen verschillende woonvormen samen: de verkavelingen in Ter Linden / Hekers, de sociale huisvesting in de Gemberstraat en een recent woonproject in Ter Linden ter hoogte van Wittebroodhof.

De wijkstructuurschets heeft oa als doel om toekomstige ontwikkelingen te sturen in een gewenste richting, dus ook de verdichting die nu al aan de gang is in Zwijnaarde. Bewoners zijn vaak terughoudend ten opzichte van verdichting, want het zorgt voor een transformatie van hun woonomgeving. 

Met het Live Project willen we testen hoe de wijkstructuurschets hier concreet kan worden gemaakt om zo het gesprek aan te gaan met de bewoners over verdichting. De studenten onderzoeken hoe de individuele woonwensen van de bewoners uit de verkavelingen overeenstemmen met de uitdagingen op vlak van klimaatverandering. Kan er een afweging worden gemaakt tussen individuele woonwensen en collectieve winsten?  

 

LP ‘TALENTUIN’ (Lummen)

voorbeeld van een conceptvoorstel uit seminarie DfM

Vanuit het seminarie Designing for More werd er gewerkt op positieve nalatenschap van Covid-19 in een specifieke schoolomgeving. Het leidde tot een dieper inzicht in de noden en wensen van leerkrachten en leerlingen om het educatief concept en het welbevinden van alle actoren in de Daltonschool De Talentuin te optimaliseren.
Hierbij zijn reeds een aantal conceptvoorstellen rond ‘tussenruimtes’ naar voren geschoven, gaande van overkappingen tot scheidingselementen, die de overgangen tussen educatieve momenten en spelmomenten, of net de omschakeling binnen de educatieve werkvormen (speeltijd-leertijd / groepswerk / studiewerk) faciliteren voor leerkracht en leerling. De partnerschool was erg enthousiast en wil met de resultaten verder experimenteren in situ, samen met de leerkrachten en leerlingen.

LP ‘Kortrijk overmorgen’

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building vormt een team met Architecture Workroom Brussels (AWB) en communicatiebureau Saved Monkey om het participatie- en communicatietraject van het mobiliteitsplan, woonplan en ruimtelijk beleidsplan in Kortrijk te verzorgen. Dat doen we (o.a.) door een participatietraject op te zetten rond 6 strategische stadsplekken waarvoor we een toekomstbeeld en toekomstacties uitwerken.
Op elke stadsplek wordt vertrokken van een specifieke uitdaging en thema om beleidsdoelstellingen op een geïntegreerde en behapbare manier te laten landen in de praktijk. De live projects fungeren hierbij als stadsinterventies waarin toekomstbeelden en strategieën worden uitgetest in de publieke ruimte op 3 (van de 6) plekken:
In de stadswijk Sint-Elisabeth of rond site Walle, twee woonwijken met een bedrijvencentrum, een school en een sportcentrum werken we rond het thema van Kortrijk als ‘een verbonden stad’ en onderzoeken we acties om duurzame mobiliteit en ontmoetingsplekken in deze wijken te versterken.
In de Warande of de kern van Rollegem werken we rond het thema van Kortrijk als ‘groen-blauwe stad’ en zetten we in op de open ruimte als productief landschap voor de water, voedsel en energieopgave.
Op de oude Van Marcke site die wordt omgevormd tot een site voor nieuwe maakindustrie of rond de Meensesteenweg in Bissegem focussen we op Kortrijk als ‘ondernemende stad’ en werken we rond waardevolle verweving van wonen en werken die beide ten goede komt.
In juni worden enkele workshops georganiseerd om over deze thema’s en plekken in dialoog te gaan met bewoners, verenigingen en ambtenaren. De resultaten van deze workshops zullen het vertrekpunt vormen voor de live projects.

LP ‘Dorp-Op-Punt’ (Pelt)

‘Dorp op punt’ is een traject rond versterking van dorpspunten in Limburg. Een ‘dorpspunt’ clustert kleinschalige voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen en is een reactie op het verdwijnen van voorzieningen in Vlaamse dorpen. Het kan gaan van een markt tot een café. Voor de live projects wordt er gewerkt met het dorpshuis ’t Kruispunt’ in Pelt.
Met dit live project willen we: (1) een strategie om alternatieve invullingen van een dorpspunt uit te proberen, (2) een toegankelijke manier om het brede publiek te laten kennismaken met deze invullingen, (3) nieuwe inzichten optekenen na deelname aan het live project.
Nadien evalueren we de Live Projects met de sleutelactoren en zorgen op basis hiervan (4) voor een aantal kleinere investeringen.

Werkplaats Aarschot

Aarschot is een stad in verandering. Onder de titel ‘Werkplaats’ richten we daarom een stadslabo waar we in het hart van de stad aan de slag gaan mét de stad. We kiezen resoluut voor ‘Meer groen in de stad’ En dat is net precies waar de volgende fase van het stadsproject ‘De Torens’ voor staat: een groen pad dat vanuit het stadscentrum, door een nieuwe landschapspark, naar de ‘vergeten’ Orleanstoren slingert. Wij geven samen met de buurt en betrokkenen vorm aan die frisse, groene long, met ruimte aan recreatie, educatie en ontspanning op een fijne plek aan de rand van de stad. Wij geven dit proces (corona-safe) vorm door interessante kleine interventies op verschillende plekken in het uitgestrekte landschapspark vorm te geven en zoeken creatieve manieren om met de buurtbewoners, architecten, landschapsontwerpers en beleid samen te werken.

www.werkplaats-aarschot.be

Goederenstation, Jesseren

Jesseren (Borgloon) is een klein dorp in de Haspengouwse Mombeekvallei gelegen naast het oude fruitspoor. Het is een dorp dat niet meer zal groeien, maar met een uitdagende ontwerpopgave om het hybride, gedeelde en publieke karakter en de leefbaarheid van het dorp te versterken.

In dit live project focussen we op het oude, beschermde goederenstation in zijn relatie met het fruitspoor en het omliggende landschap. We bieden daarbij ondersteuning aan bewoners en lokale actoren (verenigingen, ondernemers, school,..) om zich collectief te organiseren en na te denken over de toekomst van hun dorp.

For 3, OPZC Rekem

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem specialiseert zich in forensische zorg, een tak van geestelijke gezondheidszorg die focust op personen met een verstandelijke beperking, een interneringsstatuut en mogelijks een psychiatrische problematiek. Patiënten leven hier samen in leefgroepen, in een beschermde omgeving. Deze omgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van bewoners en het therapeutisch klimaat waarin met hen gewerkt wordt. In dit Live Project zoeken we samen met bewoners en begeleiders naar een alternatieve aanpak voor de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes voor dagelijkse activiteiten als eten, koken, tv kijken, …

Noord-Zuid, Houthalen-Helchteren

Het project Noord-Zuid Limburg, waaraan ook de onderzoeksgroep ArcK meewerkt, wil een duurzame mobiliteitstransitie vormgeven door enkele oordeelkundige ontwerpmatige ingrepen op en rond de Noord-Zuid verbinding. In dit Live project ontwerpen we op enkele locaties in Houthalen-Helchteren:

1. Duurzame mobiliteitshub: Oud Gemeentehuis (Lees meer)
We creëren een duurzame mobiliteitshub op het Cuppensplein waar mensen kennis maken met duurzame mobiliteit: fietslessen, fietsherstellen, techniek etc.;

2. Duurzaam wonen: Koolmijnlaan (Lees meer)
Het vergroenen, vertragen en meer aantrekkelijk maken van de Koolmijnlaan (“de Vennestraat van Houthalen”) en de opzet van een fietsbibliotheek,

3. Duurzame bedrijvigheid: Europark (Lees meer)
We verbinden het industriepark Europark met het groen, wonen en recreatie en de fietswegen (Industrie 2.0.).

4. Duurzame open ruimte: Oud Station (Lees meer)
We creëren een groen-blauwe kaart van de omgeving van Noord-Zuid Limburg en een vertrekpunt om die te verkennen in de buurt van het oud station van Houthalen.

(Be)Wegen

10-21/9/18

In het Live Project (Be)Wegen onderzoeken we wat de ruimtelijke betekenis zou kunnen zijn van een ‘trage’ economie op en langs zachte verbindingen en trage wegen in Genk. Het Live Project herdenkt wat de stad Genk doet ‘werken’, productief maakt en letterlijk en figuurlijk in beweging zet. We stellen de vraag welke actoren verbonden worden door deze wegen, hoe ze zich er langs bewegen, wat ze daar ontwikkelen en hoe deze zachte verbindingen kunnen bijdragen aan het maken van gedeelde, publieke ruimtes in en rondom de stad. Vandaag zijn in de hoofden van de mensen de Genkse bestemmingen vooral met elkaar verbonden via auto-infrastructuur en weinig inwoners, laat staan bezoekers, weten hoe dichtbij plekken als C-mine, ZOL of Kattevennen eigenlijk bij elkaar liggen en hoe ze te bereiken zijn via groene structuren, op een aangename en snelle manier.

We zullen werken rond drie cases waarbij we zowel bottom-up initiatieven als projecten vanuit publieke of private instanties integreren die in ontwikkeling zijn op drie belangrijke trage wegen op de mentale kaart van Genk: de dienstenweg Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het groenpad Stalenstraat en de pleinschakels in het Centrum.

We herdenken deze drie zachte verbindingen als een aanzet voor het ‘traag bewegen’ doorheen de rasterstad Genk. Eerst maken we samen met bewoners een mentale kaart van wat er zich op verschillende plekken zou kunnen afspelen. Vervolgens ontwikkelen we samen met hen een visie over wat het betekent om op die locaties ‘traag te bewegen’. Tenslotte maken dit tastbaar in drie gebouwde interventies.

Bijzonder aan de editie 1819 is de samenwerking met lokale dansers in het onderzoek naar de relatie tussen traag bewegen en de geplande ruimtelijke interventies en de ambitie om één of meer tijdelijke event-spaces te creëren op deze plekken.