Over Live Project

Het Live Project wordt gekenmerkt door een reeks ontwerpmatige onderhandelingen tijdens een korte periode en met een beperkt budget tussen een cliënt en een onderwijsinstelling (Anderson & Priest, 2012). Meer in het bijzonder, benadrukken we de methodologie van ‘participatory design’ (Simonsen & Robinson, 2012). Dit betekent dat het werken op de locatie niet alleen gebruikt wordt als inspiratie voor een finaal ontwerp, maar dat het hele ontwerpproces op locatie plaatsvindt, in samenwerking met de lokale gemeenschap. We willen de lokale actoren in alle fasen van het proces betrekken: bij het maken van een overzicht van de mogelijkheden die de locatie met zich meebrengt (mensen, materiaal, …), het maken van keuzes tussen deze mogelijkheden, de evaluatie van keuzes en de materialisatie van deze keuzes (Schön, 1995; Bratteteig & Wagner, 2014).

Wat is een kwalitatief Live Project?
Enkele criteria die een kwalitatief Live Project definiëren:

  • De student plaatst de  pedagogische waarde van het project centraal
  • De student leert werken met de materiële, natuurlijke en menselijke kwaliteiten van een concrete plek.
  • Het ontwerp is civic van aard: het komt tot stand in dialoog met lokale bewoners, beleidsmakers, verenigingen, …  om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie
  • De student kan projectmatig en resultaatgericht werken in een realistische omgeving met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
  • De student kan zelfstandig en kritisch ontwerpgerichte en onderzoeksgebaseerde kennis en inzicht in het ontwerp opbouwen en toepassen.
  • De student kan zelfstandig en kritisch reflecteren over een complexe maatschappelijke vraag en ruimtelijke omgeving.
  • Op basis hiervan kan de student visies en mogelijkheden formuleren en een concept vertalen naar een ruimtelijk samenhangende ingreep op verschillende schaalniveaus,  rekening houdend met economische, ecologische, sociale, historische en esthetische dimensies.
  • Het project ondersteunt het publieke debat over toekomstige ontwikkelingen, waarbij ontwerp een middel is en geen doel.

De student kan een concept uitwerken tot een ontwerp en dit communiceren als creatieve synthese: het project resulteert in tastbare prototypes