Projecten 2021-2022

Uit welke projecten kan ik kiezen?

LP ‘Dorp-Op-Punt’ (Pelt)

‘Dorp op punt’ is een traject rond versterking van dorpspunten in Limburg. Een ‘dorpspunt’ clustert kleinschalige voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen en is een reactie op het verdwijnen van voorzieningen in Vlaamse dorpen. Het kan gaan van een markt tot een café. Voor de live projects wordt er gewerkt met het dorpshuis ’t Kruispunt’ in Pelt.
Met dit live project willen we: (1) een strategie om alternatieve invullingen van een dorpspunt uit te proberen, (2) een toegankelijke manier om het brede publiek te laten kennismaken met deze invullingen, (3) nieuwe inzichten optekenen na deelname aan het live project.
Nadien evalueren we de Live Projects met de sleutelactoren en zorgen op basis hiervan (4) voor een aantal kleinere investeringen.

Max. 1 groep van 7 studenten kan deelnemen aan dit live project.

Het Dorpshuis ’t Kruispunt’ in Pelt.

LP ‘Kortrijk overmorgen’ (Kortrijk)

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building vormt een team met Architecture Workroom Brussels (AWB) en communicatiebureau Saved Monkey om het participatie- en communicatietraject van het mobiliteitsplan, woonplan en ruimtelijk beleidsplan in Kortrijk te verzorgen. Dat doen we (o.a.) door een participatietraject op te zetten rond 6 strategische stadsplekken waarvoor we een toekomstbeeld en toekomstacties uitwerken.
Op elke stadsplek wordt vertrokken van een specifieke uitdaging en thema om beleidsdoelstellingen op een geïntegreerde en behapbare manier te laten landen in de praktijk. De live projects fungeren hierbij als stadsinterventies waarin toekomstbeelden en strategieën worden uitgetest in de publieke ruimte op 3 (van de 6) plekken:
In de stadswijk Sint-Elisabeth of rond site Walle, twee woonwijken met een bedrijvencentrum, een school en een sportcentrum werken we rond het thema van Kortrijk als ‘een verbonden stad’ en onderzoeken we acties om duurzame mobiliteit en ontmoetingsplekken in deze wijken te versterken.
In de Warande of de kern van Rollegem werken we rond het thema van Kortrijk als ‘groen-blauwe stad’ en zetten we in op de open ruimte als productief landschap voor de water, voedsel en energieopgave.
Op de oude Van Marcke site die wordt omgevormd tot een site voor nieuwe maakindustrie of rond de Meensesteenweg in Bissegem focussen we op Kortrijk als ‘ondernemende stad’ en werken we rond waardevolle verweving van wonen en werken die beide ten goede komt.
In juni worden enkele workshops georganiseerd om over deze thema’s en plekken in dialoog te gaan met bewoners, verenigingen en ambtenaren. De resultaten van deze workshops zullen het vertrekpunt vormen voor de live projects.

Max. 3 groepen van 7 studenten kunnen deelnemen aan deze live projects.
(Opmerking: Studenten die hiervoor kiezen worden geacht om in de nabijheid van het live project te blijven overnachten. De faciliteiten waarover de stad beschikt in deze wijk en die jullie kunnen gebruiken, zijn zeer gezellig, met slaapruimtes en een collectieve keuken. Houd er rekening mee dat je in eigen verblijf moet voorzien indien dit niet voldoet aan jouw verwachtingen.)

Kortrijk overmorgen: 6 strategische stadsplekken

LP ‘TALENTUIN’ (Lummen)

Vanuit het seminarie Designing for More werd er gewerkt op positieve nalatenschap van Covid-19 in een specifieke schoolomgeving. Het leidde tot een dieper inzicht in de noden en wensen van leerkrachten en leerlingen om het educatief concept en het welbevinden van alle actoren in de Daltonschool De Talentuin te optimaliseren.
Hierbij zijn reeds een aantal conceptvoorstellen rond ‘tussenruimtes’ naar voren geschoven, gaande van overkappingen tot scheidingselementen, die de overgangen tussen educatieve momenten en spelmomenten, of net de omschakeling binnen de educatieve werkvormen (speeltijd-leertijd / groepswerk / studiewerk) faciliteren voor leerkracht en leerling. De partnerschool was erg enthousiast en wil met de resultaten verder experimenteren in situ, samen met de leerkrachten en leerlingen.

Max. 2 groepen van 7 studenten kunnen deelnemen aan dit live project.

voorbeeld van een conceptvoorstel uit seminarie DfM

LP ‘Plan je wijk’ (Zwijnaarde – Gent)

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building werkt samen met Maat Ontwerpers aan de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk in opdracht van de stad Gent. Een wijkstructuurschets is een ruimtelijk raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte, middellange en lange termijn. Dit ruimtelijk raamwerk is opgebouwd uit 5 ruimtelijke concepten. 

Tijdens het live project gaan we inzoomen op één ruimtelijk concept, de parkstrip.

Locatie woonzorgcentrum Zonnebloem

Er loopt vandaag al een trage weg langs de achterzijde van woningen en het woonzorgcentrum Zonnebloem dat de verbinding maakt tussen de parking van de sporthal en het woonzorgcentrum. Een deel van de afscheiding van het woonzorgcentrum is ook al weggenomen waardoor er een aftakking is ontstaan van de trage weg. Recent werd de afsluiting hier weer gedicht omdat er werken aan de andere zijde van het woonzorgcentrum bezig zijn en er dus geen veilige doorgang meer mogelijk is. Het is niet uitgesloten dat na het uitvoeren van de werken de afsluiting opnieuw wordt geopend. 

De studenten onderzoeken wat deze ruimte kan opleveren als de volledige afscheiding wordt weggehaald en welke nieuwe verbindingen er tot stand kunnen komen. 

Hoe kan de ruimte van een trage verbinding transformeren tot een ontmoetingsruimte? Wat betekent zo een pocket park of ontmoetingsruimte in de parkstrip? Voor wie is deze ontmoetingsruimte? Hoe worden de verschillende belangen voor een ontmoetingsruimte op elkaar afgestemd?

Locatie buurtpark Hekers

In de omgeving van het buurtpark Hekers komen verschillende woonvormen samen: de verkavelingen in Ter Linden / Hekers, de sociale huisvesting in de Gemberstraat en een recent woonproject in Ter Linden ter hoogte van Wittebroodhof.

De wijkstructuurschets heeft oa als doel om toekomstige ontwikkelingen te sturen in een gewenste richting, dus ook de verdichting die nu al aan de gang is in Zwijnaarde. Bewoners zijn vaak terughoudend ten opzichte van verdichting, want het zorgt voor een transformatie van hun woonomgeving. 

Met het Live Project willen we testen hoe de wijkstructuurschets hier concreet kan worden gemaakt om zo het gesprek aan te gaan met de bewoners over verdichting. De studenten onderzoeken hoe de individuele woonwensen van de bewoners uit de verkavelingen overeenstemmen met de uitdagingen op vlak van klimaatverandering. Kan er een afweging worden gemaakt tussen individuele woonwensen en collectieve winsten?  

meer info: https://www.planjewijk.be/


LP ‘Informal Retail’ (Zolder)

‘Informal retail’ is een vorm van retail die tijdens Covid in Zuid-Afrika een enorme stijging kende. Het betreft retail waarbij mensen via een standplaats/kraam hun spullen ‘informeel’ gaan verkopen. In Kaapstad is het zo dat deze vorm van retail gedoogd wordt en dat er zelfs specifieke locaties voor geselecteerd worden, o.a. in de omgeving rond het ‘nieuwe’ station. Informal retail zal in academiejaar 22-23 het thema vormen van een parallelle ontwerpstudio tussen de opleidingen interieur aan de UHasselt fac ARK (BE) en CPUT (ZA). Als voorafname op deze parallelle ontwerpstudio wil het live project de potenties van informal retail onderzoeken als gemeenschapsvormende activiteit in Belgische context.
De tweewekelijkse multiculturele markt op de voormalige mijnsite van Zolder, is enerzijds een fenomeen op zich en trekt een publiek van ver buiten de gemeentegrenzen. Anderzijds is het vandaag nog één van de weinige linken tussen de mijnsite en de lokale gemeenschappen van verschillende origine in het residentiële weefsel – de cité’s- rond de mijn-site. De mijnsite heeft verder heel weinig betekenis in de lokale gemeenschap. Het live project onderzoekt of ‘informal retail’ een middel is om de lokale ruimtelijke en sociale verbanden met de voormalige mijnsite te versterken.

Max. 2 groepen van 7 studenten kunnen deelnemen aan dit live project.

de multiculturele markt op de voormalige mijnsite Zolder